شنبه، بهمن ۲۸، ۱۳۹۱

چشم انداز مقاومت : اشتراب - هولیه / نگاه سوم

                                
                                           Jackals and Arabs 2011
                                           آخرین اثر ژان ماری اشتراب

...........................................................................................................................

هیچ نظری موجود نیست: